Styre og verv i SSM

Verv Navn Mobil Epost
Leder Andreas Foss Pedersen 407 46 226 andped88@gmail.com
Nestleder Lill Hege Pedersen 918 27 609 lillhege.pedersen@gmail.com
Sekretær May Berit Eidsaune 971 41 533 may_berit@outlook.com
Kasserer Sophie Joelsson 485 03 062 sophie.joelsson@gmail.com
Material Frank Kiriinya Mbaabu 948 72 523 fkiriish@gmail.com
Aspirant utvalget Kirsti Kubban 909 39 830 Kubban@online.no
Musikkfaglig ansvarlig
AAU, Arrangement Marthe Eriksen 924 84 523
Kasserer 2
Vara
Vara
Sosiale medier, hjemmeside
Dirigent HK Vegard Søbstad Myhre 99432910 vegard@tmax.no
Dirrigent AK Torstein Kubban 97619203 torstein.kubban@hotmail.com

Arbeids- og Arrangementsutvalget

Utvalgets hovedoppgaver er å skaffe nødvendige midler til korpsets drift, samt praktisk bistand ved seminarer, konserter, turer og andre arrangementer

Arrangementer

 • Innkjøp, matlaging og servering ved seminarer, konserter og andre arrangementer
 • Bistand til 17.maiansvarlig ved 17.maiarrangementet.
 • Utarbeidelse og oppdatering av dreiebok/erfaringsperm for 17.maiarrangementet.
 • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av sosiale tiltak i korpset, for eksempel foreldrefester,
 • sosiale kvelder for medlemmene, m.v.

Inntekstbringende tiltak

Planlegge og gjennomføre inntektsbringende tiltak som for eksempel:
 • Dugnader
 • Lotterier
 • Bingo
 • Sponsing

Materialutvalget

Bistand ved spilleoppdrag og arrangementer

 • Bistå MFU og dirigentene med produksjon/anskaffelse av kulisser og rekvisitter til konserter/forestillinger.
 • Bringe store instrumenter, slagverk, trommer, fane, notestativ o.l. til og fra spilleoppdrag og andre arrangementer
 • Sørge for at rekvisita og effekter som rør, puter, ventilolje, verktøy o.l. er tilgjengelig Ved turer sørge for at ekstra munnstykker, noteklyper, uniformseffekter, førstehjelpskoffert, bind og vaskepulver o.l. medbringes

Instrumenthåndtering

 • Ansvarlig for innkjøp av instrumenter; innhente tilbud og gjøre nødvendige avklaringer med styret
 • Sørge for forsvarlig oppbevaring og vedlikehold av instrumenter, faner, flagg, rekvisita og deler
 • Sørge for utlevering av instrumenter, i samarbeid med aspirantutvalget og dirigentene.
 • Ansvar for oppdatert instrumentarkiv med oversikt over alle korpsets instrumenter og deres status, registrere ut- og innlevering av instrumenter rekvisita og deler

Vakt ved øvelser

 • Minst ett av utvalgets medlemmer skal være tilgjengelig i korpsets øvingstid på mandager
 • Ta imot instrumenter og annet utstyr med behov for vedlikehold og få vedlikeholdet utført
 • Bistå medlemmene med forefallende vedlikehold under øvelsen om nødvendig
 • Hjelpe styrevakt og foreldrevakt ved behov

Uniformskomite (underlagt materialutvalget)

Minst ett av komitéens medlemmer skal være tilstede på nærmere avtalte tidspunkter (bekjentgjort overfor medlemmene). Komitéen har forøvrig følgende oppgaver:

 • Sørge for innkjøp og vedlikehold av uniformer og uniformseffekter, og sørge for at disse oppbevares på et betryggende sted
 • Levere ut og samle inn uniformer og uniformseffekter etter behov
 • Ansvar for oppdatert uniformsarkiv med over korpsets samlede uniformer og uniformseffekter, registrere all ut- og innlevering
 • Bistå MFU og dirigentene med produksjon/anskaffelse av kostymer til konserter/forestillinger.
 • Ha oversikt over og levere ut stjerner, medaljer og bordfaner hhv 1. og 17. Mai, i samarbeid med sekretær og leder

Notekomite (underlagt musikkfaglig utvalg)

Minst ett av komitéens medlemmer skal være tilstede under samspill. Komitèen har for øvrig følgende oppgaver i samarbeid med dirigent :

 • Stemple alle nye noter med ”ORIGINALSTEMME” , arkivere dem i eget arkiv og skrive dem inn i register
 • Kopiere originalnotene etter besetnigsliste
 • Dele ut kopierte noter etter behov
 • Samle inn og arkivere overflødige noter
 • Sørge for at komplette arrangementssett er tilgjengelig under turer/seminarer
 • Ha oversikt over korpsets samlede notearkiv til bruk ved forsikringsinnmelding.

Aspirantutvalget

 • Bistå med planlegging og gjennomføring av minimusikerskole.
 • Bistå med instrumentprøving for nye musikere og instrumentutdeling
 • Hjelpe til på arrangementer der minimusikerne deltar ved behov
 • Utforme informasjon til minimusikerne, se til at de får god og tilstrekkelig informasjon og oppfølging.